Privacyverklaring
Je unieke ik

Versie mei 2018

Je unieke ik is actief in het verlenen van coachtrajecten en in het organiseren van themabijeenkomsten. Je unieke ik gaat daarbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zodra u gebruik maakt van de diensten van Je unieke ik, worden de volgende persoonsgegevens door Je unieke ik verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Daarnaast kan Je unieke ik ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Hiertoe wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd. 

Deze persoonsgegevens kan Je unieke ik via verschillende kanalen ontvangen, bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, via de e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Je unieke ik uw persoonsgegevens verkrijgt via derden (uw werkgever) in het kader van een coachtraject. In het laatste geval ontvangt u hierover bericht. 

Doel verwerking persoonsgegevens

Je unieke ik verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het onderhouden van contact
 • Voor het aangaan van een contract
 • Voor de uitvoering van een contract
 • Voor de organisatie van de themabijeenkomsten
 • Voor de verbetering van de dienstverlening 
 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting

Uitwisseling van gegevens

Je unieke ik verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Uw persoonsgegevens worden enkel overgedragen aan derden in geval van I) een wettelijke verplichting en II) in geval de uitwisseling nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren (‘redelijke bedrijfsvoering’). In het laatste geval, sluit Je unieke ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Beveiligen en bewaren

Je unieke ik zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Je unieke ik bewaart persoonsgegevens van bestaande coachees niet langer dan twee jaar na afloop van de laatste coachgesprek. De persoonsgegevens van potentiele coachees worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact. Je unieke ik is daarnaast wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. 

Uw privacyrechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:

 • U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken
 • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
 • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen
 • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
 • U wilt bezwaar maken

Uw verzoek kunt u indienen via het e-mailadres info@je-unieke-ik.nl 

Contactgegevens Je unieke ik

Je unieke ik

E: info@je-unieke-ik.nl
T: 06-33425127

Voor eventuele klachten kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).