Algemene voorwaarden
Je unieke ik

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Je unieke ik: de eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van themabijeenkomsten en coachtrajecten op het gebied van life- & loopbaan, een en ander in de meest ruime zin.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die met je unieke ik een overeenkomst afsluit tot het leveren van diensten zoals bedoeld in artikel 1.4.
 3. Deelnemer: de werknemer die deelneemt aan de sessies van het coachtraject.
 4. Diensten: de door Je unieke ik en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde dienst, zoals het verzorgen van coaching op het gebied van life- & loopbaan en het organiseren van themabijeenkomst waarbij coaching centraal staat, alsmede alle andere door Je unieke ik ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. Overeenkomst: alle afspraken tussen Je unieke ik en Opdrachtgever in verband met de Diensten, inclusief deze algemene voorwaarden.
 6. Website: de website [www.je-unieke-ik.nl].
 7. Coachtraject: het door Je unieke ik op maat gemaakte plan ten aanzien van Opdrachtgever welke bestaat uit het in de offerte en/of coachcontract omschreven aantal sessies en vastgestelde prijs.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, coachcontracten, themabijeenkomsten en alle door Je unieke ik gesloten overeenkomsten en verrichte Diensten en alle overige door Je unieke ik verrichte handelingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Je unieke ik zijn overeengekomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Je unieke ik zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst: coachtraject

 1. Elk aanbod van Je unieke ik is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle offertes van Je unieke ik zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Opdrachtgever kan voor het coachtraject een kennismakingsgesprek aanvragen door contact op te nemen met Je unieke ik via e-mail of telefoon. Indien uit het gesprek blijkt dat Je unieke ik de juiste coach is voor Opdrachtgever en/of Deelnemer dan volgt daarna een op maat gemaakte offerte en/of coachcontract, waarin het coachtraject is afgestemd op de specifieke omstandigheden van het geval. 
 4. Indien Opdrachtgever een werkgever is, komt de overeenkomst tot stand door het opstellen van een offerte en coachcontract door Je unieke ik die door Opdrachtgever en Deelnemer binnen de in Artikel 3.2 genoemde termijn wordt aanvaard.
 5. Indien Opdrachtgever een particulier is, komt de overeenkomst tot stand door het opstellen van een coachcontract door Je unieke ik die door Opdrachtgever binnen de in Artikel 3.2 genoemde termijn wordt aanvaard.
 6. Als Je unieke ik een offerte en/of het coachcontract naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Je unieke ik kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte of het coachcontract van Je unieke ik, dan maken zij geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Je unieke ik deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
 8. Je unieke ik kan na aanvaarding van de opdracht zijn aanbieding, coachcontract of offerte herroepen. Deze mogelijkheid bestaat in ieder geval gedurende twee dagen na de aanvaarding.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst: themabijeenkomst

 1. Voor deelname aan de themabijeenkomst kan Opdrachtgever contact opnemen met Je unieke ik via e-mail waarin Opdrachtgever aangeeft aan welke themabijeenkomst hij wil deelnemen. De overeenkomst komt tot stand middels schriftelijke bevestiging van de deelname door Je unieke ik.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting. Je unieke ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO worden door Je unieke ik als uitgangspunt genomen.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Je unieke ik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Je unieke ik worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Je unieke ik zijn verstrekt, heeft Je unieke ik het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Voor elk coachtraject wordt een maatwerk offerte en/of coachcontract opgesteld, waarin de prijs wordt vastgesteld.
 2. Voor elke themabijeenkomst gelden de tarieven van de advertenties.
 3. De door Je unieke ik berekende tarieven zijn in euro’s en inclusief btw.
 4. Je unieke ik behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Artikel 7 – Betaling

 1. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een factuur van Je unieke ik binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.
 2. Indien sprake is van meerwerk, is Je unieke ik gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Je unieke ik zal hiervoor tijdig contact opnemen met Opdrachtgever. Onder meerwerk wordt verstaan: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Je unieke ik die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen en/of wijzigingen daarvan betreffen.
 3. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Je unieke ik gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
 4. In geval van betalingsverzuim heeft Je unieke ik recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door Opdrachtgever verschuldigde.
 5. Indien Je unieke ik besluit een vordering op Opdrachtgever wegens één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Je unieke ik verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Je unieke ik bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 8 – Het verzetten van afspraken

 1. Opdrachtgever of Deelnemer kan afspraken met betrekking tot het coachtraject tot vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de sessie kosteloos verzetten of annuleren. Bij annulering binnen vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de sessie worden de kosten in rekening gebracht en is Opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 2. Opdrachtgever kan zijn deelname aan de themabijeenkomst tot vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de aanvang van de bijeenkomst kosteloos annuleren. Bij annulering binnen vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de themabijeenkomst worden de kosten in rekening gebracht en is Opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Ook indien Opdrachtgever besluit niet te komen opdagen bij de sessie of themabijeenkomst is hij verplicht de in rekening gebrachte kosten te betalen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder (website-)ontwerp (voorlopig of definitief), iedere (werk-)tekening, teksten, dia’s e.d., model of andere vormgeving, berust bij Je unieke ik en/of haar (toe)leveranciers en/of ingeschakelde derden.
   

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Je unieke ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website, LinkedIn en Facebook en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Je unieke ik.
 2. Je unieke ik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Je unieke ik kenbaar behoorde te zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Je unieke ik voor eventuele aanspraken van derden.
 4. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Je unieke ik de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dient hij Je unieke ik daarvan binnen een redelijke termijn nadat hij de desbetreffende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van de tekortkoming, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de tekortkoming dient te zijn verholpen.
 5. Opdrachtgever is gehouden om Je unieke ik alle medewerking te verlenen teneinde Je unieke ik in staat te stellen een vermeende tekortkoming te onderzoeken en desgewenst binnen de gestelde redelijke termijn te herstellen.
 6. Indien partijen overeenkomstig artikel 8.4 en 8.5 hebben gehandeld en de tekortkoming niet binnen de gestelde redelijke termijn is hersteld, is Je unieke ik ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk, mits deze aan haar kan worden toegerekend. Je unieke ik is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Je unieke ik verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
 7. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.6 wordt beperkt tot de factuurwaarde van de Diensten van Je unieke ik (inclusief btw), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
 8. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
 9. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.8 is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Je unieke ik

Artikel 11 – Overmacht

 1. Indien de tekortkoming in artikel 8 het gevolg is van overmacht, zal Je unieke ik niet aansprakelijk zijn voor schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Je unieke ik, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Je unieke ik zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Je unieke ik of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Je unieke ik overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Je unieke ik heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Je unieke ik verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Je unieke ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Je unieke ik zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Je unieke ik niet gehouden tot schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Je unieke ik zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 13 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Je unieke ik is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Je unieke ik goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Je unieke ik vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Je unieke ik op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Je unieke ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te allen tijde tussentijds te ontbinden. In geval van tussentijdse ontbinding door Opdrachtgever behoudt Je unieke ik het recht op betaling door Opdrachtgever van de reeds gemaakte kosten.

Artikel 14 – Identiteit Je unieke ik 

 1. Je unieke ik is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 71312536. Je unieke ik draagt btw-identificatienummer 186965928B01.
 2. Je unieke ik is te bereiken via de website [www.je-unieke-ik.nl] en telefonisch op 06-33425127.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Je unieke ik en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever een klacht heeft, kan hij zich wenden tot de NOBCO.
 3. Alle geschillen die tussen Je unieke ik en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den-Haag.